Το Galien Think Tank Greece (GTTG) αποτελεί ένα σημαντικό, ανεξάρτητο φορέα, που λειτουργεί συμβουλευτικά ως κέντρο διαμόρφωσης θέσεων στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να δημιουργήσει βιώσιμες προτάσεις λειτουργίας του Εθνικού συστήματος υγείας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα διαδραματίσει ηπαρουσία εκπροσώπων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από τους τομείς υγείας και κοινωνικών υποθέσεων, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις προτάσεις του GTTG, θα τις επεξεργάζονται και θα τις θέτουν ως προτάσεις προς ψήφιση στη Βουλή.

Το GTTG στοχεύει να συγκεντρώσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα όλες τις δυνάμεις από το χώρο της υγείας: τους ειδικούς επιστήμονες, τους ερευνητές, τους φορείς, τους συλλόγους ασθενών και τις σημαίνουσες προσωπικότητες εντός και εκτός της χώρας που θέλουν, μπορούν και φιλοδοξούν να συμβάλλουν με απόψεις και ιδέες επιστημονικά τεκμηριωμένες, ώστε να εξορθολογήσουν τα κακώς κείμενα στην υγεία και να οδηγήσουν σε ένα σύστημα βιώσιμο και αμιγώς ασθενοκεντρικό.

Οι βασικοί πυλώνες του GTTG:

Βιωσιμότητα του συστήματος υγείας με αντικείμενο:

  • Να επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση του εθνικού budget στην υγεία προς όφελος του πληθυσμού
  • Να προταθεί σωστό σχέδιο πρόληψης με στόχο τη μείωση του κόστους των χρόνιων παθήσεων
  • Να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα που θα αξιολογεί τις καινοτόμες θεραπείες και νέες τεχνολογίες (HTA), βάσει χαρτογράφησης των πιο συχνά συναντώμενων παθήσεων του πληθυσμού στην Ελλάδα
  • Να βρεθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης του συστήματος υγείας

Χρηματοδότηση της καινοτομίας στην υγεία με βασικό άξονα:

  • Να αναγνωριστεί, να αξιολογηθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος της καινοτομίας από την Πολιτεία, ώστε να υπάρξει σύγκλιση του επιθυμητού με το εφικτό
  • Να διατεθούν πόροι από το εθνικό budget της υγείας για την προαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτόμων προϊόντων και διαγνωστικών εργαλείων

Ενίσχυση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα με στόχο:

  • Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσει η χώρα μας R&D και να αποτελέσει κέντρο αναφοράς στον ευρωπαϊκό νότο για την εκπόνηση κλινικών μελετών
  • Να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει την εκπόνηση κλινικών μελετών στη χώρα μας

Το GTTG Forum

Οι προτάσεις των μελών και των τριών πυλώνων του GTTG ανακοινώνονται στο GTTG Forum, αρχής γενομένης στις 03 Νοεμβρίου 2014. Επιπλέον, το GTTG Forum θα αποτελεί τη βασική πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του GTTG και όλων των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μετά το πέρας του GTTG Forum, θα συγκεντρώνονται οι προτάσεις όλων των ομιλητών, θα αξιολογούνται από τα μέλη του GTTG και στη συνέχεια θα κατατίθενται στους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής ως τελικές προτάσεις προς ψήφιση.