Διεθνή Prix Galien 2014

10 Δεκεμβρίου 2014

H προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων on-line: 15 Μαΐου 2014

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποψηφιότητες, μπορείτε να επικοινωνήσετε: Florence MEHL , secretarygeneral@prixgalien.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε: André LAMY,  mél alamy1@reseauxetdiffusion.com